Strömstads stadshus

Strömstad Akademi är en tvärvetenskaplig internationell institution med lokal i Strömstads stadshus. Lokalavdelningar finns idag i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund och Falun.

Akademin vill säkra att vi i Sverige tar tillvara på alla våra forskningsresurser. Idag tvingas dessvärre många forskare lämna sina fakulteter och en ofta pågående forskargärning pga av åldersskäl och förlegade pensionssystem. Detta sker trots en politisk konsensus om vikten av arbete längre upp i åren.

Detta ligger inte i Sveriges intresse. Stora kontaktnät riskerar att gå förlorade och unika vetenskapliga kontaktnät att gå till spillo.

Strömstad Akademi bildades 2008 av tre pensionerade professorer med hjälp av Strömstads kommun.

Akademin erbjuder både äldre och yngre forskare en virtuell akademisk hemvist, och i mån av plats också tillgång till arbetsrum i Strömstads Stadshus.

Artiklar publiceras i en akademisk skriftserie, AAS, och även annat material ges ut. Nyhetsbrev publiceras varje månad och konferenser anordnas, se sid 2. Varje år i juni anordnas en vetenskaplig flerdagarskonferens i Strömstad.

I februari 2018 har Strömstad akademi 130 ledamöter från 14 länder och antalet ökar stadigt. Ämnesområden, vad det innebär att vara akademiledamot och nuvarande Styrelse och Arbetsutskott beskrivs på sid 3.

Möjligheter som erbjuds via Strömstad akademi beskrivs på sid 4, liksom utmaningar. Bland annat behöver akademin en egen ekonomi.

Några aktiviteter i Strömstad akademi:

2011 publiceras den första skriften i serien
Acta Academiae Stromstadiensis. I dag finns 48 artiklar i serien

 

2012 skrivs avtal om samarbete med Högskolan Väst i Trollhättan

 

Utgivna antologier:

 • Strömstad akademi – Vision och verklighet, 2010
 • Barnbarnens århundrade, 2016
 • Hälsa och Miljö 2018
 • Värderingar 2018

 

 

Juni 2017 är akademin värd för den internationella energikonferensen 12th ISREE

 

På Hemsidan publiceras varje månad ett Nyhetsbrev, en Krönika skrivs i Strömstads tidning och offentliga föreläsningar hålls på Museet eller Biblioteket. Vetenskapsdagar anordnas i de olika lokalavdelningarna.

Vetenskapliga discipliner representerade i Strömstad akademi:

Arkitektur, Astronomi, Biologi, Ekonomi, Etik, Etnologi, Fysik, Förnybar energi, Historia, Informatik, Klimatologi, Kulturgeografi, Kommunikation, Litteraturvetenskap, Medicin, Miljösystemanalys, Museivetenskap, Musik, Neurolingvistik, Omvårdnad, Religion, Oceanografi, Pedagogik, Psykologi, Samhällsvetenskap, Sociologi, Språk, Teknologi, Turism, Tvärvetenskap, Utbildningsvetenskap, Vetenskapskommunikation.

Att vara akademiledamot innebär

 • samma akademiska grad som man haft vid sitt tidigare lärosäte
 • en akademisk adress med plats på hemsida och med personlig mejladress; 
 • tillgång till arbetsrum, telefon, datornätanslutning och möteslokaler i Strömstads stadshus,
 • ledamöter inbjuds till en årlig tvärvetenskaplig konferens och akademisk högtid i juni i Strömstad;
 • ledamot är också medlem i Strömstad akademi ideell förening och har full rösträtt på årsmötet,
 • ledamot kan inom akademin bedriva forskning och publicera vetenskapliga artiklar utan hänsyn till extern anslagsgivare,
 • förordnad ledamot betalar en årlig avgift för täckande av kostnader för hemsida, mejladress och administration av akademin; i år SEK 600:-

Möjligheter och Visioner för Strömstad akademi – att kunna;

 • behålla forskarkompetenser i Sverige efter pensionen
 • fortsatt kunna forska som äldre
 • få samarbete med fler högskolor/universitet
 • erbjuda grundläggande akademiska kurser
 • erbjuda akademiska kurser på forskarnivå
 • vara resurs för yngre forskare/Handledning
 • erbjuda stödjande handledarfunktion till doktorander
 • förmedla nationella/internationella kontakter för unga forskare
 • fortsätta arrangera nationella/internationella konferenser
 • leverera forskning i akademins och andra lärosätens namn
 • fortsätta det lokala utåtriktade arbetet i Strömstad med månatliga  föreläsningar och krönikor i Strömstads tidning
 • arbeta vidare med projektet ”Hållbart Fossilfritt Koster”
 • fortsätta ge ut antologier
 • vidmakthålla vetenskapliga nätverk
 • fortsätta med internationell samverkan
 • leverera vetenskapligt grundad debatt i media
 • erbjuda forskarplats utan att konkurrera med yngre
 • leverera ”ideellt arbete”
 • fortsätta ta emot ledamöter i akademin för att öka möjligheten att realisera våra visioner
 • fortsätta driva vetenskapliga projekt
 • anordna vetenskapliga Kurser
 • bli en fristående akademi med egen ekonomi om 3 miljoner/år

Utmaningar

 • Ekonomi
 • IT
 • Hemsida
 • Administration
 • Allt fler yngre ansluter sig – bidrag till forskning/resor
 • Bygga kontaktnät med andra institutioner

 

För vidare information hänvisas till Hemsidan; www.stromstadakademi.se

Februari 2018/AU, för Styrelsen Strömstad akademi